Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Bản thuật ngữ và cụm từ này là phần chú giải của Fidelity National Title gồm các định nghĩa, nghĩa và mô tả ý nghĩa của một số thuật ngữ và cụm từ thường gặp nhất trong lĩnh vực ngành nghề của chúng tôi.

Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W

W


Warranty Deed: Chứng thư bảo đảm -- Một chứng thư được sử dụng ở rất nhiều bang để chuyển quyền sử dụng bất động sản. Cho đến khi một sự sử dụng rộng rãi bảo hiểm quyền sở hữu, những bảo đảm bởi người chuyển nhượng rất quan trọng đối với người được chuyển nhượng. Khi bảo hiểm quyền sở hữu đã được trao đổi, các bảo đảm trở nên ít quan trọng hơn như là một biện pháp khắc phục thực thế bởi người được cấp về thiếu sót trong quyền bảo hiểm.

Wetlands: Vùng đầm lầy -- Vùng đất mà, trong điều kiện bình thường, có đất ướt hoặc thấm nước, chẳng hạn như đầm lầy hoặc bãi lầy.