Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Bản thuật ngữ và cụm từ này là phần chú giải của Fidelity National Title gồm các định nghĩa, nghĩa và mô tả ý nghĩa của một số thuật ngữ và cụm từ thường gặp nhất trong lĩnh vực ngành nghề của chúng tôi.

Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W

P


Parcel 2 Easement: Quyền sử dụng trên lô 2 -- Một thuật ngữ thông tục được sử dụng để miêu tả một quyền sử dụng phụ thuộc của khu đất ưu thế, bởi vì quyền sử dụng trên đất người khác được miêu tả trong mô tả pháp lý. Thông thường, bất động sản được miêu  tả là lô 1 và quyền sử dụng trên đất người khác là lô 2.

Parcel Map: Bản đồ theo lô -- Một bản đồ được phép ở một số bang để thay thế cho một bản đồ phân khu cho 1 đến 4 mảnh đất (lô) không có khu vực chung. Thủ tục đơn giản hơn rất nhiều và ít tốn kém hơn so với việc lập bản đồ phân khu.
Peroration: Tỉ lệ bất động sản
 -- Chia (theo tỷ lệ) thuế bất động sản, tiền đóng bảo hiểm, thu nhập tiền thuê... giữa người mua và người bán theo tỉ lệ thuận với thời gian sử dụng hoặc ngày kết thúc.

PI (Principal and Interest): Vốn chính và tiền lãi -- Được sử dụng để chỉ ra những gì được bao gồm trong thanh toán hàng tháng đối với bất động sản. Nếu việc thanh toán chỉ bao gồm vốn chính và tiền lãi, thuế bất động sản và bảo hiểm rủi ro sẽ làm cho việc thanh toán tổng thể cao hơn.

PITI (Principal, Interest, Taxes and Insurance): Vốn chính, tiền lãi, thuế và bảo hiểm  -- Được sử dụng để chỉ ra những gì được bao gồm trong thanh toán hàng tháng đối với bất động sản. Vốn chính, tiền lãi, thuế và bảo hiểm là bốn phần chính của một sự thanh toán thường xuyên hàng tháng.

Planned (Unit) Development: Sự phát triển (căn) theo quy hoạch -- Một phân khu gồm có năm lô đất thuộc sở hữu cá nhân trở lên với một hoặc nhiều các lô đất khác được sở hữu chung hoặc có các quyền tương hỗ trong một hoặc nhiều các lô đất khác. Các lô đất thường nhỏ, bằng đúng kích cỡ của những công trình cải tạo, hoặc lớn hơn một chút.

Point of Beginning (POB): Điểm bắt đầu -- Một thuật ngữ được sử dụng trong các mô tả về giới hạn và ranh giới. Việc mô tả sẽ bắt đầu với các từ "bắt đầu tại một điểm" và kết thúc với "tới điểm bắt đầu."

Power of Attorney: Quyền luật sư -- Một quyền hạn mà theo đó một người (người ủy nhiệm) cho phép một người khác (trong thực tế là một luật sư) hành động cho anh ta. (1) Tổng quyền lực -- ủy quyền  bán hàng, thế chấp...tất cả các tài sản của người ủy quyền. Không hợp lệ trong một số quyền thực thi pháp lý. (2) Quyền đặc biệt -- Xác định bất động sản, người mua, giá cả và điều khoản. Mức đặc trưng khác nhau ở từng bang.

Preliminary Title Report: Báo cáo quyền sở hữu ban đầu -- Một bản báo cáo chỉ ra điều kiện của quyền sở hữu trước một thương vụ bán hoặc vốn vay. Sau khi kết thúc thương vụ, một chính sách bảo hiểm quyền sở hữu được cấp.

Prepayment Penalty: Tiền phạt trả trước -- Một loại tiền phạt dưới dạng phiếu, văn tự thế chấp, hoặc chứng thư ủy thác, được áp đặt khi vốn vay được trả trước khi hết hạn.

Prescriptive Easement: Quyền sử dụng đất người khác theo quy tắc -- Việc cấp quyền sử dụng trên đất người khác bởi tòa án, căn cứ vào giả định rằng quyền sử dụng trên đất người khác bằng văn bản đã được đưa ra (mặc dù không tồn tại), sau một thời gian mở và tiếp tục sử dụng phần đất.

Private Mortgage Insurance: Bảo hiểm thế chấp cá nhân -- Bảo hiểm chống thiệt hại bởi một người cho vay trong trong trường hợp người vay (người thế chấp) không trả được nợ. Bảo hiểm này giống với bảo hiểm bởi một cơ quan chính phủ chẳng hạn như FHA, trừ trường hợp một công ty bảo hiểm tư nhân cấp nó. Tiền đóng bảo hiểm được thanh toán bởi người vay và bao gồm trong việc chi trả tiền thế chấp.

Pro Rate: Chia theo tỉ lệ -- Chia theo các phần tương xứng, chẳng hạn như thuế, bảo hiểm, tiền thuê hoặc các khoản khác mà người mua và người bán chia sẻ như là thời gian kết thúc, hoặc những mục khác được đồng ý về thời gian.

Public Records: Lưu trữ công cộng -- Thường ở cấp hạt, việc lưu trữ tất cả các tài liệu cần thiết phải lưu trữ, thông báo. Các tài liệu lưu trữ luôn sẵn có với công chúng. Tất cả các vụ giao dịch liên quan đến việc mua bán bất động sản nên được lưu trữ.

Public Report: Báo cáo công cộng -- Một bản báo cáo cho những người mua tương lai trong một phân khu mới, chỉ ra các điều kiện của khu đó (giá sinh hoạt chung, sự có sẵn trường học, yếu tố tiếng ồn nếu gần sân bay...) được phát hành bởi ủy ban bất động sản.

Purchase Agreement: Thỏa thuận mua bán -- Thỏa thuận giữa người mua và người bán về bất động sản.

Về đầu trang