Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Bản thuật ngữ và cụm từ này là phần chú giải của Fidelity National Title gồm các định nghĩa, nghĩa và mô tả ý nghĩa của một số thuật ngữ và cụm từ thường gặp nhất trong lĩnh vực ngành nghề của chúng tôi.

Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W

T


Take Out Loan: Tiền vay dài hạn lấy dần -- Sự cấp vốn "thường trực" (lâu dài) cho bất động sản sau khi hoàn thành xây dựng.

Tax Deed: Chứng thư thuế -- (1) Chứng thư từ người thu thuế gửi tới cơ quan chính phủ sau một khoảng thời gian ai đó không đóng thuế theo luật định. (2) Chứng thư gửi tới một người mua tại một cuộc mua bán công cộng nhằm thu thuế đóng trễ hạn. Người mua chỉ nhận được quyền sở hữu như người sở hữu trước có, và phải tuân thủ các thủ tục nghiêm khắc để cản trở sự tịch biên các quyền giữ thế chấp trước đây.

Tax Lien: Quyền giữ thế chấp thuế -- (1) Quyền giữ thế chấp không thanh toán thuế tài sản. Chỉ gắn với tài sản không đóng thuế. (2) Quyền giữ thế chấp thuế thu nhập liên bang. Có thể gắn với tất cả các tài sản của người nợ thuế.

Tax Roll: Bảng thuế -- Một danh sách, thường được phát hành bởi một hạt, chứa các mô tả tất cả các mảnh đất trong hạt đó, tên của những người chủ (hoặc những người nhận hóa đơn thuế), giá trị định giá và số tiền thuế.

Tentative Map: Bản đồ thăm dò -- Bản đồ được đệ trình bởi một người chia phân khu cho ủy ban quy hoạch để được phê duyệt; việc phê duyệt thường đi kèm với điều kiện về các khoản phí. Bản đồ hoàn chỉnh, thể hiện những thay đổi, được ghi lại.

Testate: Có di chúc -- Đã viết một di chúc và chúc thư cuối cùng.

Title Company: Công ty xác minh quyền sở hữu -- Một cơ quan ban hành chính sách về công ty bảo hiểm quyền sở hữu.

Title Insurance: Bảo hiểm quyền sở hữu -- Bảo hiểm thiệt hại xảy ra từ những thiếu sót về quyền sở hữu đối với một lô bất động sản đã được chỉ ra một cách cụ thể. Các khiếm khuyết có thể là phí tổn (chuỗi quyền sở hữu) hoặc một điều trở ngại.

Title Insurance Company: Công ty bảo hiểm quyền sở hữu -- Một công ty chuyên cấp bảo hiểm xét về quyền sở hữu bất động sản.

Title Order: Lệnh quyền sở hữu -- Lệnh rà soát quyền sở hữu đối với một lô đất nào đó, cuối cùng dẫn đến việc cấp một chính sách bảo hiểm quyền sở hữu.

Title Page: Trang quyền sở hữu -- Trang trong một bản đồ phân khu được ký bởi tất cả các bên có quyền lợi đối với khu đất đó, đồng ý với sự phân khu.

Title Plant: Hồ sơ quyền sở hữu  -- Sự sắp xếp tất cả các thông tin được lưu trữ đối với bất động sản, song song với các lưu trữ của văn phòng lưu trữ hạt, mặc dù hệ thống sắp xếp có thể khác.

Title Search: Rà soát quyền sở hữu -- Sự xem lại tất cả các tài liệu được lưu trữ ảnh hưởng đến một mảnh đất cụ thể để quyết định điều kiện hiện tại của quyền sở hữu.

Tombstone Title: Quyền sở hữu bia mộ -- Thông tin để xác nhận hợp lệ quyền sở hữu được lấy từ các bia mộ, như cái chết của một người chủ sở hữu, ngày chết, tên của những người còn sống...

Torrens Title: Quyền sở hữu Torrens -- Một hệ thống mà theo đó quyền sở hữu đối với đất được đăng ký với một  hộ tịch viên phụ trách việc cấp quyền sở hữu đất, thay vì  được lưu lại. Được thành lập ban đầu bởi Ônh Torrens ở Australia năm 1858.

Transfer Tax: Thuế chuyển nhượng -- Thuế tiểu bang về sự chuyển nhượng bất động sản. Căn cứ vào giá giao dịch hoặc tiền sang tay. Kiểm tra quy chế cho từng bang. Còn được gọi là thuế chuyển nhượng chứng từ.

Về đầu trang