Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Thời gian tồn tại của một khế ước bắt đầu với việc mua bán được các đại lý bất động sản đại diện cho bên bán và bên mua đàm phán.

Bên mua

Đưa ra một đề nghị giá bằng văn bản để mua (hoặc chấp thuận lời đề nghị giá của bên bán) được kèm theo bằng một số tiền đặt cọc.

Phê chuẩn và ký vào các hướng dẫn khế ước và các công cụ liên quan khác để hoàn thiện giao dịch.

Phê chuẩn báo cáo sơ bộ và bất kỳ báo cáo điều tra, báo cáo tiết lộ hay tài sản nào do việc mua bán và thoả thuận mua bán yêu cầu.

Phê chuẩn và ký các tài liệu vay mới, hoàn thành các điều kiện còn lại trong bản hợp đồng, các hướng dẫn của bên cho vay và/hoặc hướng dẫn khế ước.

Trả số tiền đặt cọc cần thiết để hoàn thiện khế ước.

Phê chuẩn những thay đổi bằng cách ký vào các sửa đổi trong những hướng dẫn khế ước.

Bên cho vay (trường hợp có áp dụng)

Chấp nhận đơn xin vay mới và các tài liệu liên quan khác từ bên mua và bắt đầu quá trình xem xét điều kiện.

Yêu cầu và xem xét bản đánh giá tài sản, báo cáo tín dụng, xác minh tình trạng công việc, xác minh về tiền đặt cọc, các báo cáo sơ bộ và các thông tin liên quan khác.

Đệ trình toàn bộ các giấy tờ thủ tục trọn gói tới ban vay vốn và/hoặc người ký nhận trách nhiệm thanh toán để xin phê chuẩn. Khi đã được phê chuẩn, các điều kiện về vay vốn và các yêu cầu về bảo hiểm quyền sở hữu sẽ được thiết lập.

Thông báo cho người mua về điều kiện phê chuẩn vốn vay, thời hạn chấm dứt cam kết và dự tính chi phí đặt cọc để kết thúc hợp đồng.

Giao các tài liệu vay mới và hướng dẫn cho người giữ khế ước để lấy phê chuẩn và chữ ký của người mua.

Xem xét và phê chuẩn gói cho vay được thực hiện và điều phối việc giải ngân cho viên chức khế ước.

Viên chức khế ước

Nhận yêu cầu về các dịch vụ khế ước và quyền sở hữu.

Yêu cầu Fidelity National Title cung cấp báo cáo ban đầu và kiểm tra tài sản liên quan.

Đóng vai trò là người giữ tiền đặt cọc hoặc nơi ký thác công bằng, trong khả năng ký thác, đối với tất cả tài liệu và tiền theo yêu cầu để hoàn thiện giao dịch theo các hướng dẫn bằng văn bản của các thân chủ.

Chuẩn bị các hướng dẫn khế ước và tài liệu yêu cầu đúng theo các điều khoản mua bán.

Được sự uỷ quyền của đại lý bất động sản hoặc thân chủ, tiến hành yêu cầu chứng thư ủy thác và văn tự thế chấp hoặc phán quyết hiện tại, nếu có. Đối với việc đảm nhiệm thế chấp hoặc công nhận vốn vay thì yêu cầu bên nhận giao báo cáo hay các văn bản đảm nhiệm thế chấp trọn gói.

Xem xét các tài liệu nhận được trong khế ước: báo cáo sơ bộ, báo cáo về thưởng phạt hay đảm nhiệm thế chấp, các gói vốn vay mới và các công cụ liên quan khác.

Xem xét các điều kiện trong hướng dẫn của bên cho vay, bao gồm các yêu cầu về rủi ro và bảo hiểm quyền sở hữu.

Trình bày các tài liệu, báo cáo, (các) gói cho vay, các báo cáo đóng dự kiến và các tài liệu liên quan khác cho (các) thân chủ để lấy chữ ký và phê chuẩn, và yêu cầu cung cấp bảng cân đối vốn của người mua.

Xem xét nguồn lợi thu được từ (các) khoản vay của (những) người cho vay.

Xác định thời điểm kết thúc giao dịch và tư vấn cho các bên.

Với sự trợ giúp của đội ngũ nhân sự về quyền sở hữu, tiến hành ghi chép các chứng từ giấy tờ, chứng thư uỷ thác và các tài liệu khác được yêu cầu để hoàn thiện giao dịch với Cơ quan Lưu trữ của Hạt và yêu cầu các chính sách bảo hiểm quyền sở hữu..

Hoàn thiện khế ước bằng cách chuẩn bị các báo cáo chuyển nhượng cuối cùng, giải ngân tiền cho người bán, trả tiền cho các khoản nợ hiện có và các nợ nần khác.

Giao các báo cáo, vốn và các tài liệu còn lại phù hợp với các thân chủ, công ty và/hoặc người cho vay.

Bên bán

Chấp nhận mức trả giá của người mua và khoản đặt cọc để mở khế ước.

Đệ trình các tài liệu và thông tin cho người giữ khế ước, chẳng hạn như: địa chỉ của người giữ thế chấp, biên lai thuế, bảo hiểm trang thiết bị, các hợp đồng bảo hiểm nhà, các hợp đồng thuê và/hoặc cho thuê.

Phê chuẩn và ký vào các hướng dẫn khế ước do bên thứ ba giữ, giao các chứng từ và các tài liệu liên quan khác cần thiết để hoàn thiện giao dịch.

Yêu cầu kiểm tra, nhận các thanh toán tại ngân hàng hối đoái và phê chuẩn các báo cáo/sửa chữa cuối cùng đối với tài sản bằng các điều khoản mua bán và hợp đồng mua bán (Biên lai đặt cọc).

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện còn lại được xác định trong hợp đồng và/hoặc trong các hướng dẫn khế ước; phê chuẩn các yêu cầu thanh toán và/hoặc báo cáo của người nhận.

Phê chuẩn các thay đổi cuối cùng bằng cách ký vào các sửa đổi đối với các hướng dẫn khế ước hoặc hợp đồng.

Fidelity National Title

Nhận yêu cầu dịch vụ quyền sở hữu.

Kiểm tra các ghi chép công cộng ảnh hưởng tới bất động sản và đưa ra báo cáo ban đầu hay cam kết bảo hiểm quyền sở hữu.

Xác định các yêu cầu và tài liệu cần thiết để hoàn thiện giao dịch và tư vấn cho cán bộ và/hoặc công ty giữ khế ước.

Xem xét và phê chuẩn các tài liệu, đưa ra yêu cầu bảo hành quyền sở hữu trước ngày kết thúc

Fidelity National Title sẽ tiến hành đăng ký các tài liệu với Văn phòng Lưu trữ Hạt và chuẩn bị đưa ra các hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu.

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả