Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


N


Naturalization: Sự nhập tịch - Sự trao quyền công dân cho một người đã từng là người nước ngoài.

Naturalized Citizen: Công dân được nhập tịch - Người được trở thành công dân Mỹ theo luật quốc hội.

Neap Tides: Triều xuống - Triều xuất hiện từ lúc trăng tròn đến lúc mặt trăng biến đổi, hai lần trong hai mươi bốn giờ.

Negotiable: Có thể chuyển nhượng - Có thể chuyển giao bởi sự xác nhận một hoạt động kinh doanh thông thường.

Negotiable Instrument: Văn bản có thể thương lượng - Văn bản có một số chi tiết pháp lý đặc biệt cho phép sự lưu thông thương mại dự do.

Nominee: Người được chỉ định - Một người được chỉ định hành động thay người khác.

Nonjudicial Foreclosure Sale: Bán tịch thu không theo tòa xử - Bán tài sản theo quyền hạn của điều khoản bán có trong văn bản bảo đảm.

Notarize: Công chứng - Chứng minh giá trị của một văn bản theo xác nhận của công chứng viên.

Notary Public: Công chứng viên - Người được pháp luật ủy quyền xác nhận và quản lý lời khai.

Note: Hối phiếu - Giấy tham khảo chung cho một hối phiếu hẹn trả.

Note of Action - Thông báo chưa xử kiện.

Notice of Cessation: Thông báo chấm dứt - Một thông báo được lưu hồ sơ rút ngắn thời gian đệ đơn xin quyền giữ thế chấp về xây dựng nếu công trình ngừng trước khi hoàn tất.

Notice of Completion: Thông báo hoàn tất - Một thông báo được lưu hồ sơ trong vòng mười ngày kể từ khi hoàn tất công trình xây cất cải tạo, ra dấu hiệu bắt đầu khoản thời gian mà yêu cầu quyền giữ thế chấp về xây dựng phải được ghi lại.

Notice of Default: Thông báo không thực hiện được nghĩa vụ - Một thông báo được lưu hồ sơ về việc một người ủy thác không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo chứng thư ủy thác. Bước khởi đầu trong việc tịch thu không theo tòa xử đối với một chứng thư ủy thác.

Notice of Non-Responsibility: Thông báo không chịu trách nhiệm - Một thông báo được lưu hồ sơ bởi một chủ sở hữu bất động sản rằng người đó sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xây cất cải tạo được giao kèo bởi người khác.

Notice to Quit: Thông báo chấm dứt - Thông báo do chủ đất đưa ra cho người thuê để trả tiền thuê trong vòng ba ngày nếu không phải bỏ trống khu bất động sản.

Novation: Đổi nghĩa vụ - Thay thế nghĩa vụ cũ bằng một nghĩa vụ mới.

Nuncupative Will - Di chúc miệng.

Nunc Pro Tune - Bây giờ cho sau này; một hành động chậm trễ có hiệu lực ở một thời điểm trước đó khi mà lẽ ra hành động đó phải được thực hiện.

Về đầu trang