Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Báo cáo sơ bộ là một cách chào mời để phát hành chính sách bảo hiểm quyền sở hữu một bất động sản hay quyền lợi cụ thể đối với đất đai. Những quyền lợi này phụ thuộc những ngoại lệ đã nêu.

Vì những ngoại lệ này có thể nêu ra những vấn đề có thể xảy ra đối với bất động sản mà bạn định mua, việc các bên phải xem xét lại báo cáo khi nhận được nó là rất quan trọng.

Báo cáo sơ bộ cung cấp một danh sách các vấn đề sẽ được trình bày như những ngoại lệ đối với việc chi trả theo chính sách đã được chỉ định hay những chính sách bảo hiểm quyền sở hữu, nếu được phát hành hiện thời, bảo hiểm trả cho bất động sản hay quyền lợi cụ thể về đất đai. Nó được thiết kế để cung cấp một phúc đáp "sơ bộ" tạm thời cho một đơn xin bảo hiểm quyền sở hữu và nhằm tạo điều kiện cho việc phát hành chính sách hay các chính sách. Thông thường nó được chuẩn bị sau khi đơn xin (yêu cầu) cấp những chính sách bảo hiểm quyền sở hữu ấy thay mặt cho những người ủy nhiệm trong một vụ giao dịch bất động sản, vì mục đích tạo thuận lợi cho những yêu cầu liên quan đến việc hoàn tất và phát hành chính sách theo mẫu và nội dung được chấp thuận bởi các bên.

Nếu một chính sách về quyền sở hữu chưa được hoạch định kỹ thì không nên yêu cầu Báo cáo sơ bộ. Thay vào đó, nên xem xét để yêu cầu một Điều kiện của Báo cáo Quyền sở hữu hay sản phẩm quyền sở hữu tương tự khác.

Báo cáo Sơ bộ về hình thức thì tuyên bố rằng nó được thảo ra chỉ để phục vụ việc phát hành tiếp theo của một chính sách bảo hiểm quyền sở hữu và rằng công ty bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các sai sót trong báo cáo.Vì vậy, bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ một khiếm khuyết về quyền sở hữu phải được thực hiện theo chính sách về quyền sở hữu chứ không phải Báo cáo Sơ bộ.

Sau khi yêu cầu về quyền sở hữu được đưa ra, các vấn đề liên quan đến việc chi trả theo chính sách bảo hiểm về bất động sản phụ thuộc được tổng hợp lại trong gói tìm kiếm và được các kỹ thuật viên kiểm tra. Đây là giai đoạn mà Báo cáo Sơ bộ được chuẩn bị để gửi đến khách hàng. Báo cáo gồm những thông tin có liên quan để các bên giao dịch nắm được những vấn đề sẽ không nằm trong phạm vi bảo hiểm của công ty bảo hiểm. Báo cáo này được gửi đi trước chính sách về quyền sở hữu, do đó nó có tên gọi là Báo cáo Sơ bộ.

Những vấn đề được nêu ra trong báo cáo là:
  • Quyền lợi của tài sản được bảo hiểm.
  • Chủ sở hữu bất động sản hay quyền lợi.
  • Lô đất liên quan.
  • Các ngoại lệ, quyền giữ thế chấp, điều cản trở và những tổn thất khác sẽ không được bảo hiểm nếu một chính sách về quyền sở hữu được phát hành.
  • Những yêu cầu và điều khoản khác được thể hiện như "Những điểm lưu ý" trong Báo cáo Sơ bộ bị loại bỏ nếu và khi một chính sách về quyền sở hữu được phát hành.

 

Bảo hiểm quyền sở hữu là gì?

Tại sao bạn cần bảo hiểm quyền sở hữu?

Các bước trong quá trình quyền sở hữu

Cách chung để giữ quyền sở hữu

21 lý do để bảo hiểm quyền sở hữu

Báo cáo sơ bộ

Chính sách của chủ nhà về bảo hiểm quyền sở hữu