Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Trung gian đủ năng lực và Dịch vụ khế ước chất lượng cao cho Mục Trao đổi 1031 Bộ luật Thu nhập Nội bộ (IRC)

Tại sao lại có IRC Trao đổi 1031?

Khi chủ sở hữu một bất động sản ("Người nộp thuế") bán bất động sản, việc bán này thường làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập. Mục 1031 của Bộ luật Thu nhập Nội bộ năm 1986 cho phép Người nộp thuế bán bất động sản (“Tài sản từ bỏ”), lấy số tiền thu được mua bất động sản mới (“Tài sản thay thế”) và hoãn việc nộp thuế đối với việc bán (“Trao đổi trì hoãn”).

Người nộp thuế không chỉ đơn giản là bán Tài sản từ bỏ và dùng tiền để mua Tài sản thay thế. Bộ tài chính và IRS có các quy định nghiêm ngặt cần phải tuân thủ để Người nộp thuế có đủ tiêu chuẩn hưởng Trao đổi trì hoãn (“Quy định”).

Để có đủ tiêu chuẩn hưởng Trao đổi trì hoãn, Người nộp thuế cần phải ký một thỏa thuận trao đổi có giá trị ("Thỏa thuận trao đổi") với một bên thứ ba (“Trung gian đủ năng lực”). Trung gian đủ năng lực phải giữ số tiền bán Tài sản từ bỏ và Người nộp thuế và Trung gian đủ năng lực phải tuân thủ các yêu cầu của Quy định.

Quy định cho phép Người nộp thuế và Trung gian đủ năng lực gửi số tiền thu được từ việc bán Tài sản từ bỏ vào một tài khoản khế ước (“Khế ước có chất lượng”).

Vì sao sử dụng Dịch vụ trao đổi tài sản làm Trung gian đủ năng lực?

Độ an toàn và thế mạnh tài chính

Trong quá trình trao đổi, số tiền thu được từ việc bán Tài sản từ bỏ sẽ được Trung gian đủ năng lực giữ và kiểm soát.

Rất nhiều Người nộp thuế phải chịu cảnh tiền của họ bị các nhà trung gian thiếu nguyên tắc sử dụng sai trái.

Sự toàn vẹn của việc trao đổi của bạn

Trung gian đủ năng lực sẽ soạn thảo hầu hết các tài liệu do Quy định yêu cầu.

Trung gian đủ năng lực phải tiến hành các hoạt động của mình phù hợp với Quy định, nếu không việc trao đổi của bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Quy định đối với Trao đổi trì hoãn là rất phức tạp. Một trung gian thiếu kinh nghiệm có thể vô tình làm cho Trao đổi trì hoãn bị bác bỏ khi bị kiểm toán.

Những câu hỏi thường gặp

Người nộp thuế tạo lập Trao đổi bằng cách nào?

Trao đổi cần được thiết lập trước khi Người nộp thuế có thể hoàn tất việc bán Tài sản từ bỏ.

Trung gian đủ năng lực soạn thảo Thỏa thuận trao đổi và thư chuyển nhượng để nhượng lại các quyền của Người nộp thuế trong hợp đồng mua bán cho Trung gian đủ năng lực.

Người nộp thuế và Trung gian đủ năng lực ký kết Thỏa thuận trao đổi và thư chuyển nhượng. Người mua Tài sản từ bỏ cũng ký vào thư chuyển nhượng. Nếu một Khế ước có chất lượng được sử dụng, Đại lý khế ước có chất lượng cũng ký vào Thỏa thuận trao đổi.

Trung gian đủ năng lực hoặc Đại lý khế ước có chất lượng giữ Thỏa thuận trao đổi đã được thực hiện. Thư chuyển nhượng đã được thực hiện được chuyển cho đại lý khế ước xử lý việc bán Tài sản từ bỏ.

Một khi đại lý khế ước nhận được thư chuyển nhượng, và tất cả các điều khoản khác của giao dịch mua bán được đáp ứng, khế ước bán có thể được đóng.

Khi khế ước bán được đóng, đại lý khế ước bán chuyển toàn bộ thu nhập tịnh của Người bán cho Trung gian đủ năng lực hoặc Khế ước có chất lượng.

Người nộp thuế có thể chuyển nhượng trực tiếp Tài sản từ bỏ cho Người mua được không?

Có, Quy định cho phép Người nộp thuế chuyển nhượng bằng chứng thư Tài sản từ bỏ trực tiếp cho Người mua. Việc này tránh các khoản phụ phí.

Người nộp thuế có thể được hưởng lãi đối với khoản tiền do Trung gian đủ năng lực nắm giữ không? hoặc đối với khoản tiền nằm trong Khế ước có chất lượng? 

Có, Quy định cho phép Người nộp thuế được hưởng lãi; tuy nhiên, lãi có thể không được trả cho Người nộp thuế cho đến khi kết thúc trao đổi. Lãi được hưởng sẽ bị đánh thuế như thu nhập thông thường.

Người nộp thuế phải nhận dạng Tài sản thay thế và hoàn tất việc trao đổi mất bao lâu?

Tài sản thay thế phải được nhận dạng trước hoặc vào 12h đêm ngày thứ 45 kể từ ngày bán Tài sản từ bỏ (“Giai đoạn nhận dạng”).

Khi các yêu cầu nhận dạng đã được thỏa mãn, trao đổi phải được kết thúc vào 12h đêm của ngày thứ 180 kể từ ngày đóng Tài sản từ bỏ hoặc ngày đến hạn của việc hoàn thuế cho năm mà việc chuyển giao xảy ra, bao gồm cả việc gia hạn ("Giai đoạn Trao đổi").

Giai đoạn nhận dạng và Giai đoạn trao đổi phải được tính toán một cách cẩn thận. Chúng không được gia hạn cho ngày nghỉ và ngày lễ.

Người nộp thuế có thể nhận dạng bao nhiêu Tài sản thay thế?

Người nộp thuế phải nhận dạng tối đa là ba (3) Tài sản thay thế có giá trị bất kỳ (Luật "Ba tài sản"); HOẶC

Người nộp thuế phải nhận dạng nhiều hơn ba (3) Tài sản thay thế NHƯNG tổng giá trị của tất cả Tài sản thay thế được nhận dạng không vượt quá 200% giá trị của Tài sản từ bỏ ("Luật 200%"); HOẶC

Nếu người nộp thuế nhận dạng nhiều hơn ba (3) Tài sản thay thế với tổng giá trị vượt quá 200% giá trị của Tài sản từ bỏ, Người nộp thuế phải thực sự nhận được tối thiểu 95% giá trị của các Tài sản thay thế được nhận dạng.

Tài sản thay thế được thực sự mua trước khi kết thúc Giai đoạn nhận dạng sẽ được chấp nhận.

Người nộp thuế sử dụng mẫu nào để nhận dạng Tài sản thay thế?

Không có "mẫu" đặc biệt nào, tuy nhiên, việc nhận dạng phải bằng văn bản, được Người nộp thuế ký và phải mô tả Tài sản thay thế “một cách rõ ràng”. Việc thu hồi Tài sản thay thế được nhận dạng trước đó cũng có yêu cầu tương tự.

Tài sản thay thế được mua như thế nào?

Người nộp thuế đàm phán việc mua Tài sản thay thế theo cách thông thường với cách diễn đạt tương tự như sau trong hợp đồng mua bán:

Điều khoản Trao đổi của Người mua: Người mua dự định mua tài sản này làm Tài sản thay thế theo Mục trao đổi 1031 của Bộ luật Thu nhập Nội bộ. Để việc trao đổi này có hiệu lực, Người mua bảo lưu quyền chuyển nhượng quyền của mình trong hợp đồng này cho Trung gian đủ năng lực. Người bán đồng ý hợp tác trong việc trao đổi của Người mua, miễn là Người bán không phải chịu thêm chi phí hoặc nghĩa vụ do trao đổi của Người mua và việc trao đổi của Người mua không làm chậm trễ việc đóng khế ước này.

Trước Tài sản thay thế được đóng, Trung gian đủ năng lực soạn thảo sửa đổi bổ sung cho Thỏa thuận Trao đổi và thư chuyển nhượng để Người nộp thuế chuyển nhượng quyền của mình trong hợp đồng mua bán cho Trung gian đủ năng lực.

Trung gian đủ năng lực và Người nộp thuế ký vào bản sửa đổi bổ sung và thư chuyển nhượng. Người bán Tài sản thay thế cũng ký vào thư chuyển nhượng.

Khi tất cả các điều kiện của Tài sản thay thế đã được đáp ứng, Trung gian đủ năng lực chuyển các khoản tiền được yêu cầu cho đại lý khế ước của Tài sản thay thế.

Để có thêm thông tin về hoặc để mở một trao đổi hoãn thuế, xin liên lạc một trong những chuyên gia được ưa thích của chúng tôi:

1031 Exchange tại số (888) 771-1031